www.kpcat.ac.th  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
เผยแพร่งานวิชาการ
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
ผลงานวิจัย
 
บริการข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
บทเรียนออนไลน์
 
 
 
 
  ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ดูเพิ่มเติม...
  ประการศ กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และเปิดภาคเรียน ปรจำปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเติม...
  ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการเกษตร งวดที่2 ดูเพิ่มเติม
  ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการเกษตร ดูเพิ่มเติม
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งคร ดูเพิ่มเติม
  ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคม เรื่องการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ดูเพิ่มเติม
  ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์รถบริการส่งเสริมการเกษตร เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ดูเพิ่มเติม
  ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คลิกดูเพิ่มเติมที่นี่)
   
 
 


นายสุภาพ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการ
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
เกณฑ์พิจารณาในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2557-2561
Office Automation System (งานสารบรรณ)
รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
(กรณีสิ้นสุดโครงการ)
ตารางสอนรายบุคคล
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ อกท.
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
 

 

 

 

 
แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเติม...
แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการดูแลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาคี4ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเต็ม...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการดำเนินงานและประธานชมรม
วิชาชีพ อกท. ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเติม... คำสั่งสถานศึกษา... คำสั่งระดับภาค..
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ เวรยาม และผู้ตรวจเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2557 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ เวรยาม และผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน เมษายน 2557 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการแข่งขันรถไถทางเลนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ดูเพิ่มเติม...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2556 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ดูเพิ่มเติม..
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556 ดูเพิ่มเติม...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 ดูเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู(เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร)
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
ณ เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการคณะกรรมการดำเนินงาน
และประธานชมรม อกท.ภาคเหนือ
กิจกรรมไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
(เรือนจำกลางกำแพงเพชร)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร

การจัดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ ครั้งที่6
ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ชากังราวเกมส์ 57
วันที่ 10 มีนาคม 2557
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภัคดีพาณิชยการและเทคโนโลยี
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 8 มีนาคม 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
วษท.กำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35
ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2557
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
พิธีลงนามความร่วมมือ
การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีศึกษา : สามัญศึกษา
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง
"ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
ธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร "

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร


พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
computer services venter
       
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียน
การสอนบนระบบเครือข่าย
ร่วมสาระน่ารู้ โดนๆ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Design Factory
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th