www.kpcat.ac.th  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
เผยแพร่งานวิชาการ
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
ผลงานวิจัย
 
บริการข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
บทเรียนออนไลน์
 
 
   
 
  ประกาศ...รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูเพิ่มเติม...25/1/2558
  ประกาศ...สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู ดูเพิ่มเติม...23/11/2558
  ประกาศ...สอบราคาจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรม ดูเพิ่มเติม...20/10/58
  ประการศ...สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดวิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ ดูเพิ่มเติม...02/10/58
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดูเพิ่มเติม... 11/09/58
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ดูเพิ่มเติม..11/09/58
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ดูเพิ่มเติม... 11/09/58
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดูเพิ่มเติม... 27/08/2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2558 ดูเพิ่มเติม... 27/08/58
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างประจำ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูเพิ่มเติม... 27/08/58
  ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ดูเพิ่มเติม...24/07/2558
  ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) ดูเพิ่มเติม...17/07/58
  ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูเพิ่มเติม...07/07/58
   
   
   
 


นายสุภาพ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการ
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
เกณฑ์พิจารณาในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2557-2561
Office Automation System (งานสารบรรณ)
รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
(กรณีสิ้นสุดโครงการ)
ตารางสอนรายบุคคล
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ อกท.
แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียน
 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
นำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าประกวด
ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" ประจำปี 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
นายสุภาพ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดย จากมูลนิธินายห้งโรงปูนผู้หนึ่ง
จำนวน 8 ทุน
นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานพิธีวางศิลากฤษ์
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ
เอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยกำแพงเพชร
วันที่ 10 กันยายน 2558
ณ หอประชุมรับเสด็จฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างประจำ สพป. เขต 1
วันที่ 5-6 กันยายน 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาสู้ความเป็นเลิศ 5 ดาว
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
กิจกรรมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาบรมราชินีนาถ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
computer services venter
       
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียน
การสอนบนระบบเครือข่าย
ร่วมสาระน่ารู้ โดนๆ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th