www.kpcat.ac.th  
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทัวไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลาการ
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
บริหารข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการรเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)
บทเรียนออนไลน์
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
Office Automation System (งานสารบรรณ)

 

 

 

 

 

 

 
ประเมินการสอนครู
เข้าประเมินครู ตามลิงค์ด้านล่าง
แผนกสามัญพันธ์
  ครูสุดคนึง สังข์น้อย https://goo.gl/forms/Pz7Uc16nBQJeJI7t1
  ครูเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง https://goo.gl/forms/9PLjWZNQCv9m9B7w1
  ครูเชาวฤทธิ์ ชุมภู https://goo.gl/forms/5RhqNz7Bzj08KB9y1
  ครูนนท์นารี จับใจนาย https://goo.gl/forms/wYKk3NaKBrTFDvQ53
  ครูนันท์พิชชา สงคราม https://goo.gl/forms/Hnz2eKbugKpe3Ckm2
  ครูพนมรุ้ง พูนใจสม https://goo.gl/forms/Bw4PDcCaahfCBUXz1
  ครูอิสระ เทพยุหะ https://goo.gl/forms/DFJZ63s1VljySSDJ3
 
แผนกวิชาพืชศาสตร์
  ครูสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
  ครูอรนุช อยู่ยอด
  ครูนิภาพร ปวนกาศ
  ครูวิภาวี โพธิเกตุ
  ครูภัทรสวันต์ แสงคำ
  ครูอมรรักษ์ ติง
  ครูคธาวุธ เครือวิยะ
  ครูวิระ ไกยราช https://goo.gl/forms/w8g6YROSN65IZLxV2
  ครูพงษ์เดช ทองรัตน์ https://goo.gl/forms/bKKfDyVRn4IbqqnX2
  ครูไพฑูรย์ นามสง่า
  ครูจรรยา จริยานุสรณ์ https://goo.gl/forms/LGHpgLJFkZIh5Thu1
   
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
  ครูพิทยา แย้มดี
  ครูสมยศ เจริญศิลป์
  ครูจิรประภา เจริญศิลป์
  ครูณปภัช พวงลำใย
   
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
  ครูธเนตร แต่งงาม
  ครูกิตติพล ประไพภักดิ์
  ครูสิทธิกร ใสสอาด
  ครูพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม https://goo.gl/forms/QShnSYtJag2dt6VD3
   
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  ครูรสสุคนธ์ แย้มดี https://goo.gl/forms/PxVB6jl1WnqBfdUW2
  ครูสุขสิริ อินจันทร์ https://goo.gl/forms/I2RdxBIQexJXQjiJ2
  ครูวันทนีย์ สีทา https://goo.gl/forms/fnQXdN7WlNZsKpk93
     
แผนกวิชาการบัญชี
  ครูสุทธิชา อิ่มเอิบสิน https://goo.gl/forms/R5xGXug5JNlYRtnq2
  ครูเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล https://goo.gl/forms/dS5dNg739HWmncy73
  ครูนุช อินทร์ใย https://goo.gl/forms/5jYLtuOPDMP4R2HP2
  ครูจันทิพย์ ใจแสน https://goo.gl/forms/TUni6ofmH2eqgfzo1
  ครูบุญญาพร กำแพงโสภา https://goo.gl/forms/sSwo9cjnd7XVWo663
     
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ครูสมภพ อินทร์อยู่ https://goo.gl/forms/eordZ7xBZY9pnica2
  ครูศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล https://goo.gl/forms/WjZCZtAeVno5lC4j1
  ครูธวัชชัย คชาธาร https://goo.gl/forms/9gCqcfpjt4bH1MAF2
  ครูมนู มุ่งเจริญ https://goo.gl/forms/Kk3EJEqX6HpCVnCi2
  ครูศุภดิฐ มณีรัตน์ https://goo.gl/forms/4GtqmmSMnT3xGp8q2
   
   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th