www.kpcat.ac.th  
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทัวไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลาการ
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
บริหารข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการรเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)
บทเรียนออนไลน์
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
Office Automation System (งานสารบรรณ)

 

 

 

 

 

นายสุภาพ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดย จากมูลนิธินายห้งโรงปูนผู้หนึ่งจำนวน 8 ทุน ดูเพิ่มเติม...
นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีวางศิลากฤษ์การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ
เอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม...
การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างประจำ สพป. เขต 1วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูเพิมเติม...
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดบ้านแปดอ้อม ดูเพิ่มเติม...
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดบ้านแปดอ้อม ดูเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม...
กีฬาภายใน KPA GAMES ครั้งที่ 34 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม...
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม...
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมรับเสด็จฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม...
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมรับเสด็จฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม...
นายวณิชย์ อ่วมศรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู้โลกอาเซียน
โดยใช้รูปแบบ Eniglish for Integrated Studies : EIS ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2558 ดูเพิ่มเติม...
การจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ณ บริเวรเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ดูเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวสัมพันธ์อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ดูเพิ่มเติม..
พิธีลงนามถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 82 พรรษา วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
พิธีรับทุนการศึกษาจากนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ดูเพิ่มเติม...
พิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครู(เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร) วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ดูเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดูเพิ่มเติม...
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ดูเพิ่มเติม...
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
การจัดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ชากังราวเกมส์ 57 วันที่ 10 มีนาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 8 มีนาคม 2557 ดูเพิ่มเติม...
วษท.กำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35
ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2557 ดูเพิ่มเติม...
พิธีลงนามความร่วมมือ การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีศึกษา : สามัญศึกษา ดูเพิ่มเติม...
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
ธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร "
ดูเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดูเพิ่มเติม...
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th